Aros Bostad delårsrapport januari - mars 2019

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”Den gradvisa förbättringen av marknaden kombinerat med att vi har fler projekt i ett senare produktionsskede har gjort att vi under första kvartalet sålt 30 bostäder. Vår ambition att öka antalet bostäder i pågående produktion ligger kvar och vi avser att fortsätta starta ytterligare bostadsprojekt under året i linje med vår affärsplan.”

Aros Bostad har cirka 430 bostäder i pågående produktion, varav cirka 330 var i produktion vid första kvartalets utgång. Projektportföljen omfattar idag totalt 25 projekt vilket motsvarar cirka 3 600 bostäder, inklusive de bostäder som är i pågående produktion.

Perioden januari – mars 2019 (motsvarande period 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick till 7 092 TSEK (10 739).
  • Resultat från andelar i intresseföretag uppgick till 6 401 TSEK (–1 639).
  • Resultat före skatt uppgick till 781 TSEK (–1 829).
  • Rörelsemarginalen var 23,8 procent (neg).
  • Resultat per aktie uppgick till 0,03 SEK (–0,07).
  • Antal pågående projekt inklusive projekt i intresseföretag uppgick till 25 (18), varav 3 (2) är under produktion.
  • Antal sålda bostäder under perioden uppgick till 30 (19), antal bokade bostäder uppgick till 11 (0).
  • Totalt är 76 procent (62) av bostäder i pågående produktion sålda eller bokade.

Väsentliga händelser under kvartalet
Aros Bostad har tecknat avtal om att förvärva nio mindre fastigheter i Björknäs, Nacka kommun. Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan.

Aros Bostad har produktionsstartat projekt O2 Orminge i Nacka.

Aros Bostad har tillträtt en markanvisning från Stockholms stad gällande nybyggnationsprojektet Nockebyn i Bromma, samt tecknat entreprenadavtal för projektet.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Försäljningen av bostäderna i den andra och avslutande etappen i projekt Link Järva Krog är påbörjad.

Aros Bostad har produktionsstartat projekt Nockebyn i Bromma. I samband med påbörjandet av byggnationen släpptes samtliga bostäder till försäljning.

Aros Bostad har blivit utsett till näst bästa bolag som börsintroducerades under 2018 inom kategorin ”Miljardbolag – Kvalitet”.

Aros Bostad har tillträtt bostadsprojektet Link Järva Krog och produktionsstartat 94 lägenheter.