Hållbarhet

Styrning mot en hållbar helhet

Som bostadsutvecklare har vi stor påverkan på människor, miljö och samhälle och därigenom ett stort ansvar. Vi vill arbeta aktivt tillsammans med kunder, leverantörer och samarbetspartners för att skapa en hållbar stad och ett inkluderande samhälle. 

För att kunna fortsätta växa i enlighet med affärsplanen, och svara upp mot våra intressenters och omvärldens förväntningar, så arbetar vi med att systematisera vårt hållbarhetsarbete. 

Vår hållbarhetsstrategi utgår från en väsentlighetsanalys som genomfördes tillsammans med olika intressentgrupper. Strategin innehåller både delmål och långsiktiga mål, samt är kopplad mot relevanta globala mål i Agenda 2030. Strategin går i linje med bygg- och anläggningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft.

Fokusområden och mål

Vi har delat upp vårt hållbarhetsarbete i tre fokusområden. Inom vart och ett av dessa har vi mål på lång och kort sikt, vilka vi följer upp i årsredovisningen.

Miljö och klimatpåverkan

Aros Bostad ska minska koldioxidutsläppen, mängden avfall och energianvändningen samt sträva mot mer cirkulära materialflöden och ökad positiv påverkan inom miljö- och klimatområdet.

Säkerhet och hälsa

Aros Bostad värnar både våra kunders, medarbetares och leverantörers säkerhet och hälsa. Detta gäller på byggarbetsplatsen, våra övriga arbetsplatser såväl som i de bostäder vi säljer.

Det sunda bolaget

Aros Bostad ska uppfylla krav och förväntningar från våra intressenter. Vi har nöjda medarbetare, alla partners och leverantörer följer Aros Bostads etiska värdegrund och vi efterlämnar sunda projekt och föreningar.

Uppförandekod och visselblåsningssystem

Vi strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå. Alla medarbetare, leverantörer och samarbetspartners förväntas följa vår interna respektive externa uppförandekod.  Den externa uppförandekoden biläggs alla entreprenadavtal sedan maj 2018 (länk nedan).

Vårt visselblåsarsystem (WhistleB) erbjuder en möjlighet att konfidentiellt rapportera misstankar om oegentligheter.  Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt av både Aros Bostads medarbetare, leverantörer eller andra samarbetspartners (länk nedan).

Uppförandekod Till WhistleB