För Investerare

Introduktion

På investerarsidorna har vi samlat information runt rapportering, bolagsstyrning och bolagets noterade preferensaktier på Nasdaq First North Growth Market.

Information om erbjudandet i samband med Aros Bostads kommande notering av stamaktier återfinns under rubriken “Erbjudande av stamaktier”.

Saknar du någon data eller information?

Kontakta IR-chef Anna Åkerlund på 070-7782897 eller anna.akerlund@arosbostad.se.

Aktien och ägarförhållanden

Enligt Aros Bostads bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 625 000 SEK och inte överstiga 2 500 000 SEK och antalet aktier får inte understiga 31 250 000 och inte överstiga 125 000 000. Två aktieslag kan ges ut enligt bolagsordningen, Preferensaktier och stamaktier. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktierna utgivna av bolaget är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,02 SEK. Aktierna i bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). För fullständig information om rättigheterna kopplade till Aros Bostads aktier, se rubriken Bolagsstyrning.

Stamaktien

Aros Bostads stamaktie är inte noterad på en handelsplats. Varje stamaktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagstämmor. Samtliga stamaktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full Preferensutdelning inklusive eventuellt Innestående Belopp.

Preferensaktien

Aros Bostad har ansökt om notering av bolagets preferensaktier på Nasdaq First North i Stockholm. Varje Preferensaktie i bolaget berättigar innehavaren till en tiondels röst (1/10) röst på bolagsstämmor.

Preferensaktierna har rätt till en årlig utdelning om 8,50 SEK per preferensaktie (definierat som ”Preferensutdelning” i bolagsordningen) med kvartalsvis utbetalning. Utdelning förutsätter att bolagsstämman beslutar därom. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna är 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, det vill säga dag som är lördag, söndag eller allmän helgdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.

Preferensaktierna medför i övrigt ingen rätt till utdelning. Om ingen Preferensutdelning lämnats på preferensaktier, eller om vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp (“Innestående Belopp”). Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i vilket fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full Preferensutdelning inklusive eventuellt Innestående Belopp.

Efter beslut av styrelsen kan Preferensaktierna lösas in, helt eller delvis, till ett bestämt belopp: Fram till den tredje årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier (den 19 december 2020), ett belopp motsvarande (i) 115 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Från och med den tredje årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier (den 19 december 2020) och för tiden därefter ett belopp motsvarande (i) 100 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt ovan.
Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande det vid var tid gällande inlösenbeloppet definierat som ”Likvidationsbeloppet” i bolagets bolagsordning, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

För vidare beskrivning av de villkor som gäller för preferensaktierna, se fliken Bolagsstyrning.

Största ägare

Aktieägare   Aktieägare   Stamaktier (#)   Stamaktier (#)   Aros PREF A   Aros PREF A   Aros PREF B   Aros PREF B   Aktiekapital (%)   Aktiekapital (%)   Andel röster (%)   Andel röster (%)  
Vencom Residential AB7 372 189056 10016,8%18,8%
Samir Taha6 112 801074 04614,0%15,6%
Första AP-fonden5 405 0500012,2%13,8%
Per Rutegård4 692 702043 49310,7%12,0%
M2 Asset Management3 749 9950134 9238,8%9,6%
LMK-bolagen & Stiftelse2 470 68603 545 13213,6%7,2%
Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt1 517 857003,4%3,9%
Thomas Hollaus1 061 465002,4%2,7%
PriorNilsson Fonder1 006 180090 9742,5%2,6%
Others5 290 958104 0411 600 12115,8%13,9%
Totalt 38 679 883 104 041 5 544 789 100,0% 100,0%

Certified Adviser

Samtliga bolag som är noterade på Nasdaq First North måste ha en Certified Adviser. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank med kontaktuppgifter enligt nedan:

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress

Apelbergsgatan 27, Stockholm
Tel: +46 8 463 80 00
www.penser.se

Aros Bostad Förvaltning

Aros Bostad Förvaltning AB
Org nr: 559037-7759
Syfte: Förvalta alternativa investeringsfonder
VD: Daniel Bergström
Revisor: Fredrik Hävrén

Styrelse

· Styrelseordförande: Per Rutegård
· Styrelseledamot: Nils Sköld
· Styrelseledamot: Jörgen Sandquist
· Styrelsens säte: Stockholm

Riktlinjer för intressekonflikter
Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019
Årsredovisning 2020

 

IR Kontakt

Anna Åkerlund

Kommunikations- och IR-chef
08 400 230 68
anna.akerlund@arosbostad.se