Investerare

Bolagsstämma

Årsstämman, eller i förekommande fall, den extra bolagsstämman, är Aros Bostads högsta beslutade organ. Det är vid årsstämman eller den extra bolagsstämman som aktieägarna utövar sin rätt att besluta i Bolagets angelägenheter. Det är stämman som utser styrelsens ledamöter, styrelsens ordförande, väljer revisor, fastställer moderbolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning, beslutar i frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, beslutar om dispositioner beträffande Bolagets resultat och beslutar i ett antal andra frågor. Årsstämman i Aros Bostad äger vanligen rum i maj eller juni månad.

Kallelse till stämma sker genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på Bolagets hemsida.

Årsstämma 2018

Aros Bostads årsstämma 2018 äger rum torsdagen den 21 juni 2018 klockan 09:00 på Aros Bostads huvudkontor, Hamngatan 13, 3 trappor, Stockholm.

Kallelse och övriga stämmohandlingar hittar du nedan.