Pressmeddelanden

Finansiell kalender

2018-11-30

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2018

2019-02-28

Bokslutskommuniké för perioden 1 januari - 31 december 2018

2019-05-16

Årsredovisning för räkenskapsåret 2018

2019-05-29

Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019

2019-06-14

Årsstämma 2019

2019-08-30

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2019

2019-11-28

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2019

Preferensaktier Nasdaq First North 2018

Åtkomst till denna information är begränsad till personer som är bosatta och befinner sig i Sverige och till behöriga personer som är bosatta och befinner sig i jurisdiktioner utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika, USA (innefattande dess territorier och besittningar), varje stat i USA samt District of Columbia (”USA”)

Preferensaktier Nasdaq First North 2018

Styrelsen

Aros Bostads styrelse består av fem ordinarie stämmovalda ledamöter, inklusive styrelseordföranden, vilka valts för tiden intill slutet av årsstämman 2019. På årsstämman den 21 juni 2018 beslutades att arvodet till styrelsens ledamöter ska uppgå till totalt 1,2 MSEK (exklusive arvode för utskottsarbete) och utgå med 400 TSEK till bolagets styrelseordförande och 200 TSEK till övriga styrelseledamöter samt att arvode ska utgå om 40 TSEK till envar ledamot av revisionsutskottet och 60 TSEK till ordförande av revisionsutskottet.

Johan A. Gustavsson

Grundare
Styrelseordförande
Ledamot

Johan A. Gustavsson (född 1970)

Grundare, styrelseordförande och ledamot sedan 2006

Utbildning/bakgrund
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Vencom Aktiebolag, Vencom Property Partners, Vencom Residential AB, HopLun International Ltd, Hobbex Aktiebolag, Hobbex New Retail Aktiebolag, Hober Medical AB, Lidrup Aktiebolag, Roslagsterminalen AB, Improva Plastikkirurgi AB, Bromma Blocks Centrumhandel AB, Trafikflyget 1 i Stockholm AB, Trafikflyget 3 i Stockholm AB, Trafikflyget 5 i Stockholm AB, Trafikflyget 7 i Stockholm AB och Trafikflyget 9 i Stockholm AB.

Styrelseledamot i Vencom Group Holding BV, Vencom SaS, Vencom (HK) Ltd, Hop Lun Scandinavia AB, Artificial Solutions Inc., Artificial Solutions Holding ASH AB, Hobbex (HK) Ltd, Rockspring Retail Holding AB, Rockspring FSPS Holding Sweden AB, Rockspring Lidingo AB, Rockspring Lidingo II AB, Rockspring Lidingo Centrum AB, Aktiebolaget Couronne, Foxco Fastighetsutveckling AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius, Fastighetsaktiebolaget Hermius 1, Fastighetsaktiebolaget Hermius 3, CBREGIP Swedish Retail Ventures AB, VPP Sarl och Nordic Flag Property AB.

Styrelsesuppleant i PRP Management AB och Melancholia AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i EndCo 1055 Sweden AB. Styrelseledamot i Trophi Bäckebol 1 AB, Trophi Bäckebol Centrumhandel AB, Fastica Backa AB, Trophi Weibullsholm AB, Trophi Centrumfastigheter 2 AB, Trophi Centrumfastigheter 1 AB, Fastighetsaktiebolaget Hermius 5, Fastighetsaktiebolaget Hermius 6, Fastighetsaktiebolaget Hermius 7, Fastighetsaktiebolaget Hermius 8, Fastighetsaktiebolaget Hermius 9, Fastighetsaktiebolaget Hermius 10, Trophi Boländerna AB, ESCF II Sweden Jägersro AB, Trophi Arninge 1 AB, Trophi Arninge 2 AB, Trophi Tuna Park AB, CBREGIP Swedish Retail Ventures MidCo 1 AB och CBREGIP Swedish Retail Ventures MidCo 2 AB.

Innehav i bolaget
Johan A. Gustavsson äger, privat eller via bolag, 8 484 000 stamaktier och 33 109 Preferensaktier

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Ja
Större aktieägare: Nej

Per Rutegård

Grundare
Styrelseledamot

Per Rutegård (född 1972)

Grundare och styrelseledamot sedan 2006

Utbildning/bakgrund
Högskoleexamen i ekonomi (civilekonom) vid Vrije Universitet i Bryssel.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i PRP Management AB, Foxco Fastighetsutveckling AB och Scaensei Thee Kompani AB.

Styrelseledamot i Vencom Property Partners AB, TKAR Investment AB. Styrelsesuppleant i Invanity AB och Pier House Management AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseledamot i Kåbo 57 Mark AB, Gröndal Sjöhusen AB, Aros Djurgården Gärdet Ekonomisk förening och Aros Ordonnansen Gärdet Ekonomisk förening.

Innehav i bolaget
Per Rutegård äger, privat eller via bolag, 5 519 950 stamaktier och 26 083 Preferensaktier.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Nej
Större aktieägare: Nej

Samir Taha

Grundare
Styrelseledamot

Samir Taha (född 1970)

Grundare och styrelseledamot sedan 2006

Utbildning/bakgrund
Ekonomiexamen från Uppsala Universitet samt diplomerad Planner från RMI Berghs.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande i Kalifen AB, Awardit AB (publ) och E-Miren AB.

Styrelseledamot i Confidence International Aktiebolag (publ), House of Friends AB (publ), Storvisiren AB, Visiren AB, Sultanen Invest AB, Taha & Taha Projektering AB, Fastighetsbolaget Spare tire 42 AB, Svithiod Real Estate Development AB och Q3 Property Development S.L.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i C-Gården Golf & Living AB. Styrelseledamot i Take Have Holding Sarl.

Innehav i bolaget
Samir Taha äger, privat eller via bolag, 7 091 250 stamaktier och 40 808 Preferensaktier.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Nej
Större aktieägare: Nej

Göran Cöster

Styrelseledamot

Göran Cöster (född 1951)

Styrelseledamot sedan 2016

Utbildning/bakgrund
Företagsekonomi vid Barlock institutet och Stockholms Universitet. Examen vid affärsbankernas interna utbildning samt ett stort antal kurser vid Skandinaviska Enskilda Bank. 40 års anställning i SEB varav 15 år som Head of Real Estate Finance Sweden.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Brunswick Real Estate Capital Advisory AB

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseledamot och ägare av mindre andel i SBB i Norden AB. Extern firmatecknare i Skandinaviska Enskilda Banken AB. Head of Real Estate Finance Sweden i Skandinaviska Enskilda Bank.

Innehav i bolaget
Göran Cöster äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Ja
Större aktieägare: Ja

Ylva Lagesson

Styrelseledamot

Ylva Lagesson (född 1971)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund
Civilingenjör från Luleå tekniska universitet

Pågående uppdrag
Extern VD i Nobelhuset AB. Styrelsesuppleant i Peter Lageson Management AB. Head of Operational Development and IT på NCC AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Extern firmatecknare i NCC Sverige AB. Styrelseledamot i Building Green in Sweden AB, Stjernvalvet AB, Stjernvalvet Bostad AB, Stjernprojekt 1 AB, Stjernprojekt 2 AB och Stjernprojekt 3 AB.

Innehav i bolaget
Ylva Lagesson äger inga aktier i bolaget.

Oberoende i förhållande till:
Bolaget och dess ledning: Ja
Större aktieägare: Ja

Bolagsstämma

Aktieägarnas inflytande i Aros Bostad utövas genom bolagsstämman, vilket är bolagets högsta beslutande organ.

Bolagsstämman utser styrelse och revisorer samt fastställer principer för ersättningar till styrelse, revisorer och ledning.

På årsstämman som ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut ska också bolagsstämman fastställa resultat- och balansräkningar samt besluta om ansvarsfrihet för styrelse och VD.

Kallelseförfarandet till bolagsstämman anges i bolagsordningen. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Industri.

Aktieägare, som är registrerade i aktieboken per avstämningsdagen och har anmält deltagande i tid, har rätt att delta och rösta vid bolagsstämman personligen eller genom ombud. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade måste, för att kunna utöva rösträtt på bolagsstämman, tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn, enligt vad som följer av kallelsen till bolagsstämman.

Koncernledning

Magnus Andersson

VD

Magnus Andersson (född 1972)

VD sedan 2017

Utbildning
Civilingenjör väg- och vattenbyggnad från Luleå Tekniska Universitet samt kandidatexamen i ekonomi med inriktning finansiering från Stockholms Universitet. Bakgrund från JM och Skanska, bland annat som VD för Skanskas Bostadsutvecklingsverksamhet i Storbritannien, samt såsom Operativ Chef/COO på Oscar Properties.

Pågående uppdrag
Styrelseledamot i Svensk Husproduktion AB. Styrelseledamot och VD i Sonama Holding AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Styrelseordförande i Oscar Properties Förvaltning AB, Oscar Properties Bygg AB, HG7 Nord AB, Oscar Properties Holding 2 AB och HG7 Holding AB.

Styrelseledamot i Fastighets AB Ibryt 50, Lumiten Bostads AB, Oscar Properties Invest AB, Semperin AB, Pompejus AB, Oscar Properties AB, Fastighets AB ST7, Lumiten AB, Oscar Properties Gasklockor AB, Oscar Properties Norrtull AB, Oscar Properties Bygg Holding AB, Skanska Kommersiell Utveckling Norden AB, Oscar Properties Roslagstull AB, Estea Stora Mans 1 AB, Fastighets AB Tyrjärn 11, Oscar Properties Kungsholmen AB, Oscar maiN One AB, Fastighets AB Riddaren 5, Oscar P Management AB, Tyrjärn 11 Holding 2 AB, Riddarop Holding 2 AB, ST7 Holding AB, Fastighets AB Vegalotten, Fastighetsaktiebolaget Hagasta, Hagasta Holding AB, Observatoriet Holding AB, Oscar Properties Gasklockor 2 AB, Nacka 369:32 Holding AB, Nacka 369:32 Topco AB, Fastighets AB Observatoriet 2, Fastighets AB Handelskvinnan, Prim Holding AB, Barnhusväder Holding 2 AB, Skurusundsbryggan Holding AB, Matsoretum, Oscar Properties Service AB, Oscar Properties 3 AB, Fastpartner Uppfinnaren 1 AB, Tyrjärn 11 Holding AB, Fastigheten ST7 Holding AB, Risgrynet på Kvarnholmen AB, Risgrynet AB, Tyrjärn 11 Dotter AB, Ostam Holding AB, Uppfinnaren 1 AB, Oscar Properties Bostadsrätter AB, Matsorower AB, Fastighets AB Uppfinnaren 1, Fastighets AB Ibryt 2, Fastighets AB Ibryt, Ibryt Holding AB, Stora Mans 1 AB, Stora Mans Holding AB, Oscar Properties 7 AB, Ahyddan Holding AB, Fastighets AB Unitatis och Stettin Holding AB.

VD i Skanska Residential Development UK Ltd

Innehav i bolaget
Magnus Andersson äger 557 050 stamaktier och inga Preferensaktier i Bolaget.

Ken Wendelin

CFO/Vice VD

Ken Wendelin (född 1975)

CFO och vice VD sedan 2016

Utbildning
Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och examen från McDonald’s Business School i Chicago. Diplomutbildning för Finansanalytiker (CEFA) från Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare varit Director och Global Co-Head Real Estate i SEB Corporate Finance samt arbetat på SEB Industry & Corporate Analysis Real Estate and Infrastructure, Corem Property Group (Publ) och Catella.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande och VD i Ifing AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Ken Wendelin har inga andra uppdrag som avslutats de senaste fem åren.

Innehav i bolaget
Ken Wendelin äger, privat eller via bolag, 764 250 stamaktier och inga Preferensaktier i Bolaget.

Thomas Hollaus

Projektutvecklingschef

Thomas Hollaus (född 1965)

Projektutvecklingschef sedan 2017

Utbildning
Masterexamen i företagsekonomi från Uppsala Universitet.

Pågående uppdrag
Styrelseordförande och VD i Hollaus Consulting AB. Styrelseledamot i Hollaus Invest AB och Hollaus Property AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren):
Styrelsesuppleant i Hollaus Halldin SwedenAB.

Innehav i Bolaget
Thomas Hollaus äger, privat eller via bolag, 1 190 750 stamaktier och inga Preferensaktier.

Ulrika Jakobsson

Försäljningschef
Marknadschef

Ulrika Jakobsson (född 1977)

Försäljnings- och marknadschef sedan 2016

Utbildning
Magisterexamen i ekonomi, Högskolan i Gävle samt kurser inom ramen för fastighetsmäklarutbildningen vid, Högskolan i Gävle. Ulrika Jakobsson var registrerad fastighetsmäklare mellan 2003-2014.

Pågående uppdrag
Ulrika Jakobsson har inga andra pågående uppdrag

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Ulrika Jakobsson har inga andra uppdrag som avslutats de senaste fem åren.

Innehav i Bolaget
Ulrika Jakobsson äger 12 500 stamaktier och inga Preferensaktier i Bolaget.

Henrik Sundén

Chef Projektgenomförande

Henrik Sundén (född 1979)

Chef Projektgenomförande sedan 2018

Utbildning
Högskoleingenjör i byggteknik och ekonomi vid KTH. Kandidatexamen företagsekonomi från Stockholms universitet.

Pågående uppdrag
Styrelsesuppleant i Bemair AB.

Avslutade uppdrag (senaste fem åren)
Henrik Sundén har inga andra uppdrag som avslutats de senaste fem åren

Innehav i Bolaget
Henrik Sundén äger inga aktier i bolaget.

Revisor

Daniel Öberg

Huvudansvarig revisor
Ernst & Young

Daniel Öberg (född 1964)

Huvudansvarig revisor

Aros Bostads revisor är Ernst & Young Aktiebolag, med Daniel Öberg (född 1964) som huvudansvarig revisor sedan extra bolagsstämma i januari 2016. Daniel Öberg är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Youngs kontorsadress är Jakobsbergsgatan 24, Box 7850, 103 99 Stockholm.

Aktien och ägarförhållanden

Enligt Aros Bostads bolagsordning får aktiekapitalet inte understiga 625 000 SEK och inte överstiga 2 500 000 SEK och antalet aktier får inte understiga 31 250 000 och inte överstiga 125 000 000. Två aktieslag kan ges ut enligt bolagsordningen, Preferensaktier och stamaktier. Antalet aktier av respektive slag får motsvara högst hela antalet aktier i bolaget. Aktierna utgivna av bolaget är denominerade i SEK och varje aktie har ett kvotvärde om 0,02 SEK. Aktierna i bolaget har emitterats i enlighet med svensk rätt. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Rättigheterna förenade med aktier emitterade av bolaget, inklusive de som följer av bolagsordningen, kan endast ändras enligt de förfaranden som anges i aktiebolagslagen (2005:551). För fullständig information om rättigheterna kopplade till Aros Bostads aktier, se fliken ”Bolagsordning”.

Stamaktien

Aros Bostads stamaktie är inte noterad på en handelsplats. Varje stamaktie berättigar innehavaren till en (1) röst på bolagstämmor. Samtliga stamaktier äger lika rätt till andel i bolagets tillgångar, vinst och eventuellt överskott vid likvidation. Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full Preferensutdelning inklusive eventuellt Innestående Belopp.

Preferensaktien

Aros Bostad har ansökt om notering av bolagets preferensaktier på Nasdaq First North i Stockholm. Varje Preferensaktie i bolaget berättigar innehavaren till en tiondels röst (1/10) röst på bolagsstämmor.

Preferensaktierna har rätt till en årlig utdelning om 8,50 SEK per preferensaktie (definierat som ”Preferensutdelning” i bolagsordningen) med kvartalsvis utbetalning. Utdelning förutsätter att bolagsstämman beslutar därom. Avstämningsdagar för de kvartalsvisa utbetalningarna är 1 december, 1 mars, 1 juni och 1 september varje år. För det fall sådan dag ej är bankdag, det vill säga dag som är lördag, söndag eller allmän helgdag, ska avstämningsdagen vara närmast föregående bankdag.

Preferensaktierna medför i övrigt ingen rätt till utdelning. Om ingen Preferensutdelning lämnats på preferensaktier, eller om vinstutdelning understigande Preferensutdelningen lämnats, ska preferensaktierna medföra rätt att i tillägg till framtida Preferensutdelning erhålla ett belopp, jämnt fördelat på varje preferensaktie, motsvarande skillnaden mellan vad som skulle ha betalats ut enligt ovan och utbetalat belopp (“Innestående Belopp”). Innestående Belopp ska räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om 10 procent, varvid uppräkning ska ske med början från den kvartalsvisa tidpunkt då utbetalning av del av Preferensutdelning skett (eller borde ha skett, i vilket fall det inte skett någon vinstutdelning alls). Ingen utdelning får ske till stamaktieägarna innan preferensaktieägarna erhållit full Preferensutdelning inklusive eventuellt Innestående Belopp.

Efter beslut av styrelsen kan Preferensaktierna lösas in, helt eller delvis, till ett bestämt belopp: Fram till den tredje årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier (den 19 december 2020), ett belopp motsvarande (i) 115 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt ovan. Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde. Från och med den tredje årsdagen av den första registreringen av emission av preferensaktier (den 19 december 2020) och för tiden därefter ett belopp motsvarande (i) 100 kronor jämte (ii) eventuell upplupen del av Preferensutdelning jämte (iii) eventuellt Innestående Belopp uppräknat med ett belopp motsvarande den årliga räntan enligt ovan.
Lösenbeloppet för varje inlöst preferensaktie ska dock aldrig understiga aktiens kvotvärde.

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier medföra företrädesrätt framför stamaktier att ur bolagets tillgångar erhålla ett belopp per preferensaktie, motsvarande det vid var tid gällande inlösenbeloppet definierat som ”Likvidationsbeloppet” i bolagets bolagsordning, innan utskiftning sker till ägare av stamaktier. Preferensaktier ska i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.

För vidare beskrivning av de villkor som gäller för preferensaktierna, se fliken ”Bolagsordning”.

Största ägare

Aktieägare Aktieägare Antal preferensaktier Preferensaktier Antal stamaktier Stamaktier Andel aktiekapital (%) Aktiekapital (%) Andel röster (%) Andel röster (%)
Vencom Residential AB89 33 109 8 484 000 27,24 30,10
Sultanen Invest AB 40 808 7 091 250 22,81 25,16
PRP Management AB 0 5 519 950 17,65 19,58
LMK 3 659 331 3 318 900 19,83 12,79
Hollaus Property AB 0 1 190 750 3,81 4,22
Ken Wendelin 0 764 250 2,45 2,71
Sonama Holding AB 0 557 050 1,78 1,98
Barbara Ryd 0 417 750 1,34 1,48
Merlinum AB 200 000 394 150 1,9 1,47
Anna Arvsell 0 69 600 0,22 0,25
Totalt tio största aktieägare 3 933 248 27 807 650 99,03 99,74
Övriga aktieägare 506 083 47 500 0,97 0,26
Totalt 4 439 331 27 855 150 100 100

Certified Adviser

Samtliga bolag som är noterade på Nasdaq First North måste ha en Certified Adviser. Bolagets Certified
Adviser är Erik Penser Bank med kontaktuppgifter enligt nedan:

Erik Penser Bank
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress:
Apelbergsgatan 27,
Stockholm.
Tel: +46 8 463 80 00
www.penser.se

Aros Bostad Förvaltning

Aros Bostad Förvaltning AB
Org nr: 559037-7759
Syfte: Förvalta alternativa investeringsfonder
VD: Daniel Bergström
Revisor: Daniel Öberg

Styrelse
Styrelseordförande: Per Rutegård
Styrelseledamot: Nils Sköld
Styrelseledamot: Jörgen Sandquist
Styrelsens säte: Stockholm

Riktlinjer för intressekonflikter

Årsredovisning 2017

IR Kontakt

Ken Wendelin

CFO/Vice VD
073 518 02 70
ken.wendelin@arosbostad.se

Anna Åkerlund

Kommunikations- och IR-chef
08 400 230 68
anna.akerlund@arosbostad.se