Aros Bostad avser att notera bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market och emittera nya stamaktier

Aros Bostadsutveckling AB (publ) offentliggör idag Bolagets avsikt att notera Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market samt att genomföra ett erbjudande av stamaktier till allmänheten i Sverige och kvalificerade investerare i Sverige och internationellt (“Erbjudandet”). Erbjudandet förväntas bestå av nyemitterade samt befintliga stamaktier i Bolaget. Bolagets preferensaktier av serie A och B är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Ansökan för upptagande till handel av Bolagets stamaktie på Nasdaq First North Growth Market kommer att godkännas förutsatt att spridningskrav för stamaktien uppfylls och Nasdaq Stockholm AB beslutar om upptagande till handel av stamaktierna.