Trygghetspaket för
en säker bostadsaffär

En trygg ekonomi, väl omhändertagna bostadsprojekt och ett personligt engagemang är viktiga frågor för oss. För att öka tryggheten i ett av livets största investeringar så har vi infört ett trygghetspaket med bland annat marknadsgaranti och tillträdesskydd. Som kund har du i vissa fall till och med rätt att häva avtalet om bostaden blir försenad. Här nedan beskriver vi delarna i trygghetspaketet lite närmare.

 

Marknadsgaranti

För att ge en ökad trygghet i ditt bostadsköp, då tiden mellan tecknande av bindande avtal och inflyttning är lång, erbjuder vi en marknadsgaranti. En marknadsgaranti är en garanti som Aros Bostad ställer ut för att skydda dig som köpare av en nyproducerad bostad. Den kan ge dig ersättning om du drabbas av ett prisfall på bostadsmarknaden innan du får tillträde till din nya bostad. Många har en bostad sedan tidigare som ska säljas för att kunna betala för den nya bostaden. Marknadsgarantin gör i praktiken så att man kan göra båda dessa affärer till samma marknadsläge – trots att de sker vid olika tidpunkter.

Om värdet på din köpta bostad sjunker med 5 – 10 procent mellan köp och tillträde kommer Aros Bostad att ersätta dig som köpare med den värdeminskning som överstiger 5 procent, tröskelvärdet, utan extra kostnad. Värdeutvecklingen på bostaden avgörs av ett lokalt prisindex som tillhandahålls av Valueguard, som är en etablerad aktör som producerar prisstatistik. Marknadsgarantin begränsar därmed förlusten på din nya bostad vid en eventuell prisnedgång.

Räkneexempel: Anta att köpeskillingen är 4 000 000 kr. Tröskelvärdet är 5 procent och taket är 10 procent. Det innebär en maximal ersättning på 5 procent, eller 200 000 kr. Maximal ersättning utfaller om prisindexet går ned 10% eller mer. Om prisindexet går ned 7 procent utgår en ersättning på 2 procent, eller 80 000 kr av köpeskillingen, dvs 7 procent minus tröskelvärdet på 5 procent.

Marknadsgarantin är kostnadsfri och gäller vid tecknande av bostäder i våra projekt Nockebyn, Tegeludden och Ordonnansen V. Marknadsgarantin gäller ej redan sålda bostäder.

Tillträdesskydd

Om du inte skulle kunna flytta in vid det tänkta tillträdesdatumet erbjuder Aros Bostad ett tillträdesskydd som ger dig som köpare möjlighet att skjuta upp inflyttningen med upp till tre månader utan extra kostnad.

Som kund ansöker du om att skjuta upp tillträdesdatumet genom att kontakta den aktuella mäklaren. Godtagbara skäl kan t.ex. vara försening av pågående försäljning av befintlig bostad eller allvarlig sjukdom. Aros Bostad gör en bedömning från fall till fall om det föreligger grund för att skjuta upp tillträdet. En förutsättning är att du som kund har för avsikt att tillträda bostaden.

Från juni 2019 tillför Aros Bostad ytterligare en säkerhet i förhandsavtalen –  vilken ger kunden rätt att häva avtalet och få tillbaka förhandsavgiften i det fall den preliminära tiden för inflyttning som anges i förhandsavtalet försenas med ett kvartal eller mer. Detta erbjudande är tidsbegränsat i förhållande till den tidpunkt när ny tidplan kommuniceras.

En förening med sund ekonomi

För Aros Bostad är det viktigt att överlämna en bostadsrättsförening med sund ekonomi. Alla föreningens kostnader säkerställs nogsamt och kalkylräntan läggs på en nivå som innebär att ett hälsosamt överskott genereras redan från dag ett. Överskottet ger utrymme för att t.ex. amortera på föreningens lån.

Innan upplåtelseavtal tecknas med dig som köpare har föreningens ekonomiska plan granskats av två, av Boverket förklarade behöriga, intygsgivare. Intygsgivarna intygar att uppgifterna i den ekonomiska planen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar. Detta är viktigt för dig som föreningsmedlem eftersom den ekonomiska planen i sin tur ligger till grund för din månadsavgift.

Övriga garantier

Garanti för osålda lägenheter i föreningen

Aros Bostad förbinder sig att köpa de lägenheter som inte har sålts genom bindande upplåtelseavtal vid avräkningsdagen. På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter från eventuellt osålda lägenheter i föreningen.

Garanti för hyresintäktsbortfall

Utöver årsavgifter kan även kommersiella lokaler i föreningens hus utgöra en viktig intäktskälla för föreningen. Aros Bostad garanterar att under en tvåårsperiod kompensera för eventuellt bortfall av hyresintäkter från kommersiella lokaler jämfört med de hyresintäkter som presenteras i ekonomisk plan.

Förskottsförsäkring, insatsgaranti och färdigställandeförsäkring

Aros Bostad tecknar alltid säkerhet för föreningen i form av en förskottsgaranti utfärdad av Garbo Försäkring AB. Garantin omfattar en återbetalning av erlagt förskott om förhandsavtalet upphör att gälla utan att bostadsrätt har upplåtits.

Inför upplåtelse av bostadsrätt ställer Aros Bostad, på uppdrag av föreningen, säkerhet för insatser och upplåtelseavgifter genom en särskild garantiförbindelse utfärdad av Garbo Försäkring AB.

Aros Bostads utsedda entreprenörer tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som innebär ett skydd mot extra kostnader för föreningen om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden.