Trygghet från första
visning till inflyttning.

En bostadsaffär
att känna sig trygg i

Ett köp av ett nytt hem är ofta den viktigaste investeringen vi gör och kan vara förknippad med många överväganden. Som bostadsutvecklare ser vi ett stort värde i att vara lyhörda för det som är viktigt för våra kunder. Aros Bostad har därför tagit fram ett trygghetspaket med syftet att ge dig som bostadsrättsköpare en ökad trygghet i köpet.

Marknadsgaranti

För att ge en ökad trygghet i ditt bostadsköp, då tiden mellan tecknande av bindande avtal och inflyttning är lång, erbjuder vi en marknadsgaranti. En marknadsgaranti är en garanti som Aros Bostad ställer ut för att skydda dig som köpare av en nyproducerad bostad. Den kan ge dig ersättning om du drabbas av ett prisfall på bostadsmarknaden innan du får tillträde till din nya bostad. Många har en bostad sedan tidigare som ska säljas för att kunna betala för den nya bostaden. Marknadsgarantin gör i praktiken så att man kan göra båda dessa affärer till samma marknadsläge – trots att de sker vid olika tidpunkter.

Om värdet på din köpta bostad sjunker med 5 – 10% mellan köp och tillträde kommer Aros Bostad att ersätta dig som köpare med den värdeminskning som överstiger 5%, tröskelvärdet, utan extra kostnad. Värdeutvecklingen på bostaden avgörs av ett lokalt prisindex som tillhandahålls av Valueguard, som är en etablerad aktör som producerar prisstatistik. Marknadsgarantin begränsar därmed förlusten på din nya bostad vid en eventuell prisnedgång.

Räkneexempel: Anta att köpeskillingen är 4 000 000 kr. Tröskelvärdet är 5% och taket är 10%. Det innebär en maximal ersättning på 5%, eller 200 000 kr. Maximal ersättning utfaller om prisindexet går ned 10% eller mer. Om prisindexet går ned 7% utgår en ersättning på 2%, eller 80 000 kr av köpeskillingen, dvs 7% minus tröskelvärdet på 5%.

Marknadsgarantin är kostnadsfri och gäller vid tecknande av bostäder i våra projekt Nockebyn, Tegeludden och Ordonnansen V. Marknadsgarantin gäller ej redan sålda bostäder.

Tillträdesskydd

Om du inte skulle kunna flytta in vid det tänkta tillträdesdatumet, t. ex. om din nuvarande bostadsförsäljning drar ut på tiden, erbjuder Aros Bostad dig som köpare möjligheten att skjuta upp inflyttningen med upp till tre månader utan extra kostnad.

En förening med sund ekonomi

För Aros Bostad är det viktigt att överlämna en bostadsrättsförening med sund ekonomi. Innan upplåtelseavtal tecknas med dig som köpare har föreningens ekonomiska plan granskats av två, av Boverket förklarade behöriga, intygsgivare. Intygsgivarna intygar att uppgifterna i den ekonomiska planen är riktiga och stämmer överens med tillgängliga handlingar, samt att kalkylen framstår som hållbar. Detta är viktigt för dig som föreningsmedlem eftersom den ekonomiska planen i sin tur ligger till grund för din månadsavgift.

Övriga garantier

Garanti för osålda lägenheter i föreningen

Aros Bostad förbinder sig att köpa de lägenheter som inte har sålts genom bindande upplåtelseavtal vid avräkningsdagen. På så sätt drabbas inte föreningen av minskade intäkter från insatser och årsavgifter från eventuellt osålda lägenheter i föreningen.

Garanti för hyresintäktsbortfall

Utöver årsavgifter kan även kommersiella lokaler i föreningens hus utgöra en viktig intäktskälla för föreningen. Aros Bostad garanterar att under en tvåårsperiod kompensera för eventuellt bortfall av hyresintäkter från kommersiella lokaler jämfört med de hyresintäkter som presenteras i ekonomisk plan.

Förskottsförsäkring, insatsgaranti och färdigställandeförsäkring

Aros Bostad tecknar alltid säkerhet för föreningen i form av en förskottsgaranti utfärdad av Garbo Försäkring AB. Garantin omfattar en återbetalning av erlagt förskott om förhandsavtalet upphör att gälla utan att bostadsrätt har upplåtits.

Inför upplåtelse av bostadsrätt ställer Aros Bostad, på uppdrag av föreningen, säkerhet för insatser och upplåtelseavgifter genom en särskild garantiförbindelse utfärdad av Garbo Försäkring AB.

Aros Bostads utsedda entreprenörer tecknar alltid en färdigställandeförsäkring som innebär ett skydd mot extra kostnader för föreningen om entreprenören av någon anledning inte kan uppfylla sina åtaganden.