Utbyteserbjudande av preferensaktier

Aros Bostad avser att genomföra ett garanterat utbyteserbjudande av preferensaktier och en riktad nyemission av preferensaktier om totalt 552 MSEK
Styrelsen för Aros Bostadsutveckling AB (publ) (“Aros Bostad” eller “Bolaget”) har idag beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma beslutar dels att erbjuda Bolagets preferensaktieägare att lösa in sina preferensaktier i utbyte mot nya preferensaktier (“Nya Preferensaktier”) i Bolaget (“Utbyteserbjudandet”), dels att ytterligare upp till 5 551 631 Nya Preferensaktier emitteras, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till vissa institutionella och långsiktiga aktieägare till en teckningskurs om 96,25 SEK och ett nominellt värde om 100 SEK per Ny Preferensaktie (den “Riktade Emissionen”). Styrelsen har för avsikt att besluta att preferensaktier som inte löses in i Utbyteserbjudandet ska lösas in till nominellt värde om 100 SEK per preferensaktie i enlighet med bolagsordningens bestämmelser så snart som möjligt efter 1 juni 2021. Kallelse till extra bolagsstämma som avses att hållas den 23 november 2020 (“Extra Bolagsstämman”) och som föreslås besluta om Utbyteserbjudandet och den Riktade Emissionen kommer att publiceras av Bolaget genom separat pressmeddelande idag.