Aros Bostadsutveckling AB (publ) offentliggör erbjudande av preferensaktier till allmänheten samt bolagsbeskrivning inför notering av preferensaktierna på Nasdaq First North i Stockholm

Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) offentliggör idag ett erbjudande till allmänheten av preferensaktier i Bolaget inför notering av Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North i Stockholm (”Erbjudandet”). Skälet till Erbjudandet är att uppnå en spridning av Bolagets preferensaktier. Bolaget har av Nasdaq Stockholm AB erhållit ett godkännande för notering av preferensaktierna som är huvudsakligen villkorat av att Bolaget uppfyller Nasdaq First Norths spridningskrav vid första dag för handel. Första handelsdag förväntas bli den 19 november 2018. Aros Bostad har i anledning av Erbjudandet och noteringen upprättat en bolagsbeskrivning (”Bolagsbeskrivningen”) som finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.arosbostad.se/investerare.

Erbjudandet i korthet

• Erbjudandet omfattar 200 000 preferensaktier med en överteckningsoption (”Överteckningsoptionen”) om högst 50 000 preferensaktier.
• Erbjudandepriset har av styrelsen fastställts till 98 SEK per preferensaktie.
• Den totala storleken i Erbjudandet, inklusive Överteckningsoptionen, uppgår till 24,5 miljoner SEK.
• Utdelningen på preferensaktien uppgår till 8,50 SEK per år, med kvartalsvis utdelning om 2,13 SEK respektive 2,12 SEK per Preferensaktie. Preferensaktier i Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018.
• Direktavkastningen baserat på teckningskursen uppgår till 8,67 procent.
• Anmälningsperioden för allmänheten pågår under perioden 26 oktober – 12 november 2018.
• Likviddagen är den 15 november 2018.
• Beräknad första dag för handel, under förutsättning att Nasdaq Stockholm AB godkänner Bolagets ansökan, är den 19 november 2018.

Anmälningssedel kommer under hela anmälningsperioden att finnas tillgänglig på Aros Bostads webbplats, www.arosbostad.se/investerare, DNB Markets webbplats, www.dnb.se, och Avanzas webbplats, www.avanza.se. Kunder hos Avanza, Nordnet och Erik Penser Bank kan anmäla sig för teckning genom respektive depåförvaltares hemsida.

 

Aros Bostad i korthet
Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen i primärt Stockholms län. Ca 70 procent av Bolagets byggrätter återfinns i attraktiva lägen i Danderyd och Täby där bostadsbyggandet är lågt i förhållande till målgruppens underliggande betalningsvilja.1 Kärnan i Aros Bostads verksamhet har sedan starten varit utvecklandet av en stadsbild med tidlösa och beständiga hem åt medvetna bostadsägare. Sedan grundandet 2006 fram till den 30 september har Bolaget investerat i 31 projekt, varav sju projekt är genomförda. Idag består bostadsportföljen av 24 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 266 000 kvm ljus BTA fördelat på cirka 3 400 bostäder. Aros Bostad har över tid uppvisat en stark tillväxt i sin byggrättsportfölj och har en väletablerad position i marknaden – drivet av en meriterad organisation med en gedigen erfarenhet inom bostadsutveckling.

Bolagets verksamhet har i huvudsak finansierats genom stamaktiekapital, internt genererade medel, bankfinansiering och finansiering från fondinvesterare i Bolagets två alternativa investeringsfonder Aros Bostad III och Aros Bostad IV. Bland investerare i dessa investeringsfonder återfinns Första AP fonden, SEB Trygg Liv, Varma, LMK Industri, SEB Pension, Merlinum och Östersjöstiftelsen. Utöver fondprojekten driver Aros Bostad även tio projekt i egen regi. Bolagets två första fonder, Aros Bostad I och II, har realiserats med en god avkastning om över 25 respektive över 45 procents årlig internränta.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet och noteringen av preferensaktierna
I syfte att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt och diversifiering av kapitalstrukturen har Aros Bostad, under 2017 och 2018, genomfört två kapitalanskaffningar genom emissioner av preferensaktier om cirka 414 MSEK till en grupp välrenommerade investerare. Bolaget bedömer därmed att det befintliga rörelsekapitalet är tillräckligt för de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden. Skälet till Erbjudandet är att uppnå det spridningskrav som ställs för bolag inför upptagande till handel på Nasdaq First North och följaktligen utöka aktieägarbasen. Noteringen av preferensaktierna förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolaget bland nya grupper av investerare, liksom bland bostadsköpare, affärspartners, media och andra intressenter. Sammantaget bedömer styrelsen för Aros Bostad att en notering av Bolagets preferensaktier på Nasdaq First North är till fördel för Bolagets framtida utveckling.

Bolagsbeskrivning och anmälningssedlar
För fullständig information om Erbjudandet hänvisas till Bolagsbeskrivningen som finns tillgänglig på Aros Bostads webbplats, www.arosbostad.se/investerare. Anmälningssedel kommer under hela anmälningsperioden att finnas tillgänglig på Aros Bostads webbplats, www.arosbostad.se/investerare, DNB:s webbplats, www.dnb.se, samt Avanzas webbplats, www.avanza.se.

Rådgivare samt emissionsinstitut
DNB Markets är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare. Erik Penser Bank och Avanza Bank är Selling agents i Erbjudandet. Emissionsinstitut i Erbjudandet är DNB Bank ASA, filial Sverige.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

För ytterligare information
Vänligen besök Bolagets webbplats, www.arosbostad.se/investerare eller kontakta:

Magnus Andersson, VD
e-post: magnus.andersson@arosbostad.se,
telefon: +46 73 410 12 43

Ken Wendelin, CFO/Vice VD
e-post: ken.wendelin@arosbostad.se,
telefon: +46 73 518 02 70

Anna Åkerlund, Kommunikations- och IR-chef
e-post: anna.akerlund@arosbostad.se,
telefon: +46 70 778 28 97