Aros Bostadsutveckling AB (publ) genomför nyemission av preferensaktier om cirka 45 miljoner kronor

Styrelsen i Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) har idag beslutat att genomföra en nyemission av 459 182 preferensaktier till vissa långivare samt en ytterligare investerare till ett pris om 98 kronor per preferensaktie. Emissionen genomförs i enlighet med ingångna avtal med respektive tecknare.

Nyemissionen har beslutats av Aros Bostads styrelse med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 25 september 2018 och innebär reglering av fordringar om cirka 40 miljoner kronor som kvittas i förhållande till Aros Bostad-koncernen. Tecknare i kvittningsemissionen är M2 Asset Management AB[1], Visionalis AB, Anerem AB[2], Olof Isberg och LMK Forward AB. Därutöver emitteras preferensaktier motsvarande cirka fem miljoner kronor till Prior Nilsson Real Invest mot kontant betalning. Teckningskursen uppgår till 98 kronor per preferensaktie. Teckningskursen är baserad på avtal och har bestämts efter affärsmässiga förhandlingar mellan Bolaget och långivarna i samband med ingående av låneavtal. Nyemissionen medför att Aros Bostads finansiella ställning stärks genom att befintliga lån om cirka 40 miljoner kronor konverteras till eget kapital samt att Bolaget erhåller ytterligare cirka 5 miljoner kronor i likvida medel.

Nyemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med 9 183,64 kronor, från 645 889,62 till 655 073,26, genom nyemission av 459 182 preferensaktier. Antalet preferensaktier ökar genom nyemissionen från 4 439 331 till 4 898 513 och det totala antalet aktier ökar från 32 294 481 till 32 753 663. Nyemissionen medför en utspädning för aktieägarna i Bolaget om 1,40 procent av antalet aktier och 0,16 procent av antalet röster i Bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen ska kunna riktas till vissa utvalda strategiska investerare i Bolaget och kunna ske mot betalning genom kvittning mot befintliga lån från ovannämnda långivare i enlighet med avtal samt stärka Bolagets egna kapital.

 

Denna information är sådan som Aros Bostadsutveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019, 07:30 CEST.

[1] M2 Asset Management AB kontrolleras av Rutger Arnhult.

[2] Visionalis AB och Anerem AB kontrolleras av Olof Isberg.