Aros Bostadsutveckling AB (publ) erbjudande av preferensaktier kraftigt övertecknat

Aros Bostadsutveckling AB (publ) (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet av erbjudandet till allmänheten avseende preferensaktier i Bolaget inför den förestående noteringen av preferensaktierna på Nasdaq First North i Stockholm (”Erbjudandet”). Intresset för Erbjudandet har varit mycket stort och övertecknades kraftigt. Bolaget har därför beslutat att till fullo utnyttja överteckningsoptionen i Erbjudandet. Aros Bostad tillförs cirka 750 nya preferensaktieägare i och med Erbjudandet.

Erbjudandet i korthet

  • Erbjudandet omfattade 200 000 preferensaktier med en överteckningsoption (”Överteckningsoptionen”) om högst 50 000 preferensaktier.
  • Erbjudandepriset fastställdes av styrelsen till 98 SEK per preferensaktie.
  • Den totala storleken i Erbjudandet, inklusive Överteckningsoptionen, uppgick till 24,5 MSEK. Bolaget kommer således att erhålla en emissionslikvid om 24,5 MSEK efter transaktionskostnader.
  • Den totala emissionsvolymen av preferensaktier tolv månader föregående Erbjudandet uppgår till 414 MSEK. Erbjudandets primära syfte är genomförandet av en ägarspridning samt skapa förutsättningar för en notering av Bolagets preferensaktier.
  • Erbjudandet var kraftigt övertecknat och cirka 750 investerare har tecknat och tilldelats preferensaktier i Aros bostad. Samtliga investerare som ansökt om att teckna preferensaktier i Erbjudandet har blivit tilldelade. Spridningskravet på Nasdaq First North är således uppfyllt.
  • I enlighet med villkoren för reversen utställd till LMK Forward AB har Bolaget besluta om att lösa lånet genom att emittera 778 338 preferensaktier till LMK Forward AB.
  • Utdelningen på preferensaktien uppgår till 8,50 SEK per år, med kvartalsvis utdelning om 2,13 SEK respektive 2,12 SEK per Preferensaktie. Preferensaktier i Erbjudandet berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag som infaller den 30 november 2018.
  • Direktavkastningen baserat på teckningskursen uppgår till 8,67 procent.
  • Likviddagen är den 15 november 2018.
  • Beräknad första dag för handel är den 19 november 2018 och preferensaktien kommer att handlas under kortnamnet ”AROS PREF”.

Ken Wendelin, CFO/Vice VD:
“Vi är glada över att marknaden har uppvisat ett stort intresse för att investera i Aros Bostad. Vi ser vidare den kraftiga överteckningen samt utnyttjandet av Överteckningsoptionen i Erbjudandet som ett kvitto på styrkan i vår affärsidé i kombination med att vår syn gällande långsiktigt värdeskapande och fokus på kvalitet och nyskapande ligger rätt i tiden. Noteringen av vår preferensaktie medför att ytterligare ett steg i vår tillväxtstrategi nu har uppnåtts, vilket skapar goda förutsättningar för att kunna tillvarata intressanta affärsmöjligheter framöver.”

 Aros Bostad i korthet
Aros Bostads affärsidé är att förvärva och utveckla fastigheter i syfte att skapa moderna, funktionella och attraktiva bostäder i bra geografiska lägen i primärt Stockholms län. Kärnan i Aros Bostads verksamhet har sedan starten varit utvecklandet av en stadsbild med tidlösa och beständiga hem åt medvetna bostadsägare. Sedan grundandet 2006 fram till den 30 september har Bolaget investerat i 31 projekt, varav sju projekt är genomförda. Idag består bostadsportföljen av 24 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka 266 000 kvm ljus BTA fördelat på cirka 3 400 bostäder. Aros Bostad har över tid uppvisat en stark tillväxt i sin byggrättsportfölj och har en väletablerad position i marknaden.

Bolagets verksamhet har i huvudsak finansierats genom stamaktiekapital, internt genererade medel, bankfinansiering och finansiering från fondinvesterare i Bolagets två alternativa investeringsfonder Aros Bostad III och Aros Bostad IV.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet och noteringen av preferensaktierna
Skälet till Erbjudandet är att uppnå det spridningskrav som ställs för bolag inför upptagande till handel på Nasdaq First North och följaktligen utöka aktieägarbasen. Den totala storleken på Erbjudandet, inklusive Överteckningsoptionen, är 24,5 MSEK. Noteringen av Preferensaktierna förväntas bidra till ett ökat intresse för Bolaget bland nya grupper av investerare, liksom bland bostadsköpare, affärspartners, media och andra intressenter. Sammantaget bedömer styrelsen för Aros Bostad att en notering av Bolagets Preferensaktier på Nasdaq First North är till fördel för Bolagets framtida utveckling.

Rådgivare samt emissionsinstitut
DNB Markets är Bolagets finansiella rådgivare och Baker McKenzie är Bolagets legala rådgivare. Erik Penser Bank och Avanza Bank är Selling agents i Erbjudandet. Emissionsinstitut i Erbjudandet är DNB Bank ASA, filial Sverige.

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank.

Mer information
För ytterligare information, vänligen besök Bolagets webbplats, www.arosbostad.se/investerare eller kontakta:

Magnus Andersson, VD, e-post: magnus.andersson@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 50

Ken Wendelin, CFO/Vice VD, e-post: ken.wendelin@arosbostad.se, telefon: +46 73 518 02 70

Anna Åkerlund, Kommunikations- och IR-chef, e-post: anna.akerlund@arosbostad.se, telefon: +46 8 400 230 68

Denna information är sådan information som Aros Bostadsutveckling AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 13 november 2018 kl. 21:30 CET.