Aros Bostads bokslutskommuniké 2020

Aros Bostad släpper bokslutskommuniké för 2020, vilken visar ett starkt resultat med 301 sålda bostäder, tre slutförda projekt och förvärv av 1 735 nya byggrätter. Byggrättsportföljen omfattade vid årets slut 4 546 byggrätter i bra geografiska lägen, fördelade på nio orter i Storstockholm och Uppsala. Aros Bostad har vidare inlett arbete för att utvärdera möjligheterna till en notering av bolagets stamaktier under andra kvartalet 2021. 

Magnus Andersson, VD Aros Bostad:
”2020 var ett mycket starkt år för Aros Bostad, trots Coronapandemins utbrott. Vi har totalt sett haft en hög efterfrågan med stigande bostadspriser, vilket har resulterat i en rekordstark försäljning och ett väsentligt förbättrat resultat. Styrelsen har vidare beslutat att undersöka möjligheten att notera Aros Bostads stamaktie under innevarande år.  Vi ser att bostadsmarknaden har goda förutsättningar att fortsätta utvecklas positivt och är redo att ta nästa steg på vår tillväxtresa.”