Aros Bostadsutveckling AB Integritetspolicy

1. SYFTE

1.1 Denna integritetspolicy gäller när Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad”, ”vi”, ”vår”, ”vårt”), organisationsnummer 556699-1088, Hamngatan 13, 111 47 Stockholm, dess dotterbolag Aros Bostad Förvaltning AB org.nr 559037-7759 eller andra dotterbolag och andra juridiska personer i samma koncern utför behandling av personuppgifter rörande dig som är intressent eller kund till Aros eller företräder ett bolag med vilket Aros har ett samarbete (”du”, ”dig”, ”dina”). Aros behandling av personuppgifter följer den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (”Dataskyddsförordningen”).

1.2 Aros Bostads behandling av personuppgifter sker som huvudregel med grund i ett avtal med dig, den registrerade. När Aros Bostad behandlar dina kontaktuppgifter för att kommunicera med dig och ett avtal inte är förestående sker behandlingen med grund i en intresseavvägning. Aros Bostads berättigade intressen är att kunna kontakta dig, som privatperson eller representant för ett företag, för marknadsföring eller information.

1.3 Aros Bostad utför även vissa behandlingar för att följa lagar och andra regler som beskrivs nedan.

2. ÄNDAMÅLEN MED BEHANDLINGEN

2.1 Aros Bostad behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att ingå avtal med dig och för att uppfylla avtalet. Att lämna personuppgifter till Aros Bostad är en förutsättning för att ingå ett avtal med Aros Bostad som inte kan tillhandahålla sina tjänster utan att behandla personuppgifter.

2.2 Om dina personuppgifter lämnas till Aros Bostad i samband med en intresseanmälan kommer Aros Bostad endast att behandla dina personuppgifter för att följa upp din intresseanmälan och de ytterligare behov som kontakten kan leda till.

2.3 Dina personuppgifter används av oss för att kontakta och kommunicera med dig om du samtyckt till att vi ska kontakta dig, bland annat för utskick av nyhetsbrev. Det betyder att du kan stoppa behandlingen av dina personuppgifter så snart vi kontaktat dig om du inte längre är intresserad.

2.4 Behandling av personuppgifter genomförs även av Aros Bostad för att uppfylla rättsliga förpliktelser som åvilar Aros Bostad eller dess dotterbolag, ex. enligt bokföringslagen (SFS 1999:1078) och lagen (SFS 2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

 

3. PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS

3.1 En personuppgift är all information som kan knytas till en levande person. Aros Bostad samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter inom ramen för sin verksamhet. Informationen lämnas antingen direkt av dig eller samlas in av Aros Bostad för att komplettera uppgifterna du lämnat.

3.2 Följande personuppgifter kan Aros Bostad komma att samla in från dig när du ingår ett bokningsavtal eller annan typ av köpekontrakt:
             a) Uppgift om din identitet – förnamn, efternamn och personnummer.
             b) Dina kontaktuppgifter – adress, e-postadress, telefonnummer.
             c) Objekt– information om den bostadsrätt som du avser att köpa.
             d) Ekonomisk information – uppgift om din inkomst och din belåningsgrad.
             e) Kreditupplysning – uppgift från kreditupplysningsföretag för att bedöma din kreditvärdighet.

3.3 Om du kontaktar Aros Bostad kundtjänst för hjälp eller information kommer ärendet kräva att Aros Bostad behandlar dina personuppgifter. Personuppgifter som behandlas inom ramen för kundtjänst kan exempelvis vara:

             a) Uppgift om din identitet – såsom förnamn, efternamn och personnummer. Om du också lämnar uppgift om andras identitet kommer Aros Bostad inte att spara den informationen om det inte krävs för ärendet eller för att utreda bedrägeri eller annat ärende.
             b) Kontaktuppgifter – såsom adress, e-postadress, mobilnummer och telefonnummer, folkbokföringsadress (kan samlas in från skatteverket för att säkerställa att adressen stämmer).
             c) Ärendebeskrivning – vid din kontakt och beskrivning av supportärendet kan Aros inte styra vilka uppgifter du lämnar. Din ärendebeskrivning kan därför omfatta personuppgifter som Aros Bostad inte har anledning att behandla. Sådana personuppgifter kommer inte Aros Bostad att lagra.

 

4. MOTTAGARE AV PERSONUPPGIFTER

4.1 Aros Bostad har en omfattande och komplicerad verksamhet som förutsätter att Aros samarbetar och interagerar med andra system och aktörer. Aros Bostad kommer att överföra dina personuppgifter till andra organisationer när det är nödvändigt för att uppfylla (i) avtalet med dig, (ii) lag, författning eller beslut som Aros Bostad eller dess dotterbolag måste efterleva. Följande typer av mottagare kan bli aktuella:
             a) Banker – När nödvändigt kan dina personuppgifter lämnas till banker i samband med ingående av avtal.
             b) Kreditupplysningsföretag – enligt den beskrivning som lämnas ovan kommer Aros Bostad att lämna ut uppgifter om dig till kreditupplysningsföretag när Aros Bostad måste bedöma din kreditvärdighet. Aros Bostad gör detta för att bekräfta din identitet och bedöma din kreditvärdighet.
             c) Tjänsteleverantörer – Aros Bostad kommer sannolikt att behöva lämna dina personuppgifter till leverantörer av andra tjänster för att fullfölja en avtalsrelation med dig. Sådana leverantörer kan exempelvis vara elbolag, TV/bredbandsbolag, entreprenörer, hantverkare, förvaltare, konsulter, samt, vid upplåtelse och överlåtelse av bostadsrätt, mäklare. Även andra liknande kategorier av tjänsteleverantörer kan bli aktuella när detta omfattas av syftet med behandlingen, som beskriven ovan.
             d) Myndigheter – Aros Bostad kan behöva lämna ut information till myndigheter, exempelvis polisen eller skatteverket, om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du begärt att vi ska göra det. I vissa fall kan Aros Bostad vara förhindrad enligt lag att berätta för dig att dina personuppgifter begärts ut av myndighet.

4.2 Aros Bostad behandlar så mycket av sin data som möjligt inom EU/EES. Om data överförs för att behandlas av en leverantör eller underleverantör utanför EU/EES har mottagaren alltid ingått avtalsvillkor med Aros Bostad som säkerställer att mottagaren upprätthåller en skyddsnivå jämförbar med EU/EES.

5. BEVARANDE AV PERSONUPPGIFTER

5.1 Personuppgifter bevaras bara så länge som är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivits ovan. Det här betyder att de flesta personuppgifter som samlas in om dig kommer att raderas efter det att de inte längre ska bevaras enligt lag eller är nödvändiga för att uppfylla ett avtal med dig.

5.2 Aros Bostad är skyldigt att bevara vissa personuppgifter i sju år för att följa skyldigheter enligt bokföringslagen. Personuppgifter som förekommer i Aros Bostad bokföring kommer bara att behandlas för det ändamålet.

5.3 Aros Bostad har i vissa fall en skyldighet att genomföra utredningar enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (SFS 2017:630) och måste bevara resultatet av sådana utredningar i minst fem år.

6. GALLRING AV PERSONUPPGIFTER

6.1 Personuppgifter gallras eller avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Med avpersonifieras menas att uppgifterna inte längre kan användas för att identifiera en person.

6.2 Innan uppgifter används som underlag för statistik och produktutveckling avpersonifieras de och aggregeras, vilket betyder att de inte längre kan kopplas till dig, vare sig av Aros eller någon annan. Informationen innehåller därför inte längre personuppgifter.

6.3 När Aros Bostad utför en gallring av personuppgifter kan denna inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med den information som återstår.

7. INFORMATIONSSÄKERHET

7.1 Aros Bostad vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med avsnitt 2 av Dataskyddsförordningen. Aros Bostad har särskilda interna riktlinjer och processer för att hantera frågor om informationssäkerhet och för att förhindra och upptäcka läckor.

7.2 Om dina personuppgifter omfattas av en inträffad säkerhetsincident (så kallad ”personuppgiftsincident”) kommer Aros Bostad att kontakta dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

8. DINA RÄTTIGHETER

8.1 Aros Bostad eftersträvar att vid var tillfälle ha ett registrerat Dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är kontaktperson för utövandet av rättigheter gentemot Aros Bostad med kontaktuppgifter som anges nedan.

8.2 Du har rätt att utan kostnad återkalla samtycke till en viss behandling utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen innan återkallandet. Du kan därför återkalla samtycke från exempelvis en intresseanmälan om du ångrat dig och inte vill bli kontaktad av oss.

8.3 Du har rätt att begära att behandlingen begränsas till lagring och att invända mot behandlingen.

8.4 Du har även rätt att begära ett registerutdrag, i elektroniskt format eller på papper. Aros Bostad kommer då att sammanställa information om hur dina personuppgifter har behandlats och skicka denna till dig, normalt sett inom en månad.

8.5 Du har rätt att begära att Aros Bostad rättar personuppgifter som du anser är felaktiga och att komma in med kompletterande personuppgifter (i särskilda fall) om du anser att de personuppgifter Aros Bostad har behandlat har gett en felaktig bild av dig.

8.6 Du har rätten att begära att Aros Bostad raderar dina personuppgifter. Aros kommer då att radera personuppgifter som inte Aros Bostad måste bevara för att uppfylla rättsliga förpliktelser. Aros Bostad kommer också att fortsätta behandla personuppgifter i vissa andra fall, bland annat när personuppgifter måste behandlas för att uppfylla ett avtal med dig. Aros Bostad kommer alltid att svara dig och förklara sin syn på vilka personuppgifter som Aros Bostad har rätt att fortsätta behandla.

8.7 Du har alltid rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten, i Sverige Datainspektionen.

8.8 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Aros Bostads Dataskyddsombud: adv. Dag Wetterberg, Box 16 422 103 27 Stockholm

Denna policy är upprättad under juli månad 2018
Aros Bostadsutveckling AB inklusive dotterbolag